Zasady korzystania z serwisu

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe:

Avemto w ramach usług pośrednictwa udostępnia odwiedzającym i oferentom usług turystycznych niniejszą platformę rezerwacyjną.

Oprócz tego, Avemto udostępnia w celu rezerwacji lub dalszego pośrednictwa tę platformę rezerwacyjną również określonym parterom współpracującym (subbrokerom/partnerom współpracującym) w zakresie usług turystycznych przedstawianym przez oferentów. Użytkowanie platformy rezerwacji przez subbrokerów lub partnerów współpracujących wymaga osobnych uzgodnień umownych i bez uprzedniej pisemnej autoryzacji ze strony Avemto jest niedozwolone.

Umowy o usługach turystycznych zawierane są bezpośrednio pomiędzy użytkownikami tej platformy rezerwacyjnej i oferentami usług turystycznych. Jeśli rezerwacji dokonują użytkownicy przez podłączoną platformę partnerską lub jeśli rezerwację wykonuje subbroker w imieniu użytkownika pewnej podłączonej platformy partnerskiej, wtedy zostanie zawarta odpowiednia umowa bezpośrednio między tym użytkownikiem i oferentem. Avemto nie jest stroną umowy w kontekście usług turystycznych oferowanych na tej platformie rezerwacyjnej.

I. Warunki użytkowania dla stron internetowych Avemto

1. Kto zarządza niniejszą stroną internetową?

Niniejsza strona internetowa (wraz ze wszystkimi podstronami i treściami oraz zaprezentowanymi tekstami, grafiką, wideo, usługami i pozostałymi informacjami; nazywana łącznie „stroną internetową“ ) została utworzona przez Avemto, Calle Baleares 4 38670 Costa Adeje, Hiszpania. Z firmą Avemto mogą się Państwo skontaktować e-mailem info@avemto.com oraz telefonicznie:

Hiszpania: +34 672593782
International: +34 672593780

Rezerwacje poprzez platformę rezerwacyjną podlegają Ogólnym Warunkom Handlowym Avemto oraz Ogólnym Warunkom Handlowym oferentów wycieczek

2. Zakres warunków użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania („warunki użytkowania“) obowiązują razem z oświadczeniem w sprawie ochrony danych („postanowienia w sprawie ochrony danych“) dla wszystkich rodzajów użytkowania strony internetowej. Użytkowanie strony internetowej jest dozwolone każdemu odwiedzającemu stronę internetową („użytkownik” lub „Państwo”) wyłącznie pod warunkiem, że akceptują Państwo warunki użytkowania oraz że przeczytali Państwo i zrozumieli dyrektywę w sprawie ochrony danych. Wykraczające poza powyżej określone użytkowanie strony internetowej lub jej części oznacza, że przeczytali Państwo i zrozumieli warunki użytkowania i dyrektywę w sprawie ochrony danych oraz że wyrażają Państwo całkowitą zgodę na przestrzeganie wszystkich postanowień tych warunków użytkowania.

3. Brak wezwania do użytkowania

Wszystkie dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Dane znajdujące się na niniejszej stronie internetowej nie stanowią żadnej wiążącej oferty ze strony naszego przedsiębiorstwa. Wiążąca umowa dochodzi do skutku z oferentami proponowanych na stronie internetowej aktywności tylko poprzez zapytanie o rezerwację na platformie rezerwacyjnej i jej przyjęcie poprzez oferenta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi i tylko z oferentem.

4. Brak gwarancji

Mimo iż AVEMTO dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności przedstawionych na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem treści, Avemto nie przejmuje ani wyraźnej ani milczącej gwarancji za kompletność, poprawność, wiarygodność i aktualność treści tej strony internetowej i jej przydatność w określonym lub innym celu (włącznie ze wszystkimi danymi osób trzecich). Avemto zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia treści niniejszej strony internetowej oraz ich struktury i funkcji o dowolnym czasie i bez uprzedzenia według własnego uznania bez usuwania przy tym przedawnionych treści lub ich oznakowywania jako takich. Avemto może zablokować użytkownikowi dostęp do strony internetowej całkowicie lub częściowo lub uzależnić dostęp od spełnienia określonych warunków. Avemto nie przejmuje ani wyraźnej ani milczącej odpowiedzialności za dostępność strony internetowej względnie jej funkcje oraz stan wolny od błędów. Postanowienie to nie obejmuje również żadnego rodzaju gwarancji, że strona internetowa i stanowiąca jej podstawę infrastruktura jest wolna od wirusów i innego szkodliwego oprogramowania. Ponadto, Avemto nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za to, że treści strony internetowej nie zostały zmienione poprzez wystąpienie błędów technicznych lub poprzez nieupoważnione osoby trzecie.

5. Ograniczenie odpowiedzialności za część I OWH

Odpowiedzialność Avemto, jej ustawowych przedstawicieli i jej niezależnych stron umowy, jej obcych i własnych pracowników i kadry kierowniczej oraz odpowiedzialność za szkody w związku z Państwa dostępem (lub brakiem możliwości dostępu) do strony internetowej lub za ewentualne błędy, pominięcia lub osiągnięte wyniki wskutek korzystania ze strony internetowej, niezależnie od ich podstawy prawnej, jest wykluczona; nie dotyczy to odpowiedzialności za szkody umyślne lub popełnione wskutek rażącego niedbalstwa oraz tylko w wymiarze, w jakim dopuszcza do tego obowiązujące prawo. Tym samym, ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w ramach złożonych gwarancji, w przypadku utraty życia, naruszenia integralności ciała i zdrowia oraz odnośnie roszczeń wynikających z ustawy w sprawie odpowiedzialności cywilnej za produkt.

6. Treści osób trzecich, linki do innych stron internetowych

Avemto nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich (włącznie z podlegającymi możliwości rezerwacji aktywnościami i odnośnymi informacjami), o ile są one oferowane poprzez stronę internetową, oraz za treści, do których linki lub odniesienia zostały zamieszczone na stronie internetowej. Avemto nie poleca ani nie popiera tego rodzaju treści ani nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Jeżeli Avemto zamieszcza linki do stron internetowych osób trzecich, użytkowanie tego rodzaju stron internetowych odbywa się na Państwa własne ryzyko. Z tego względu Avemto zaleca przeczytanie odpowiednich stron internetowych i sprawdzenie ich danych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Jeżeli będą Państwo podejrzewali występowanie na stronach internetowych nielegalnych treści, prosimy o wysłanie e-maila na adres support@avemto.com programów, włącznie z wszelkimi próbami takich aktywności.

7. Prawa ochronne

Między Państwem a Avemto strona internetowa jest i będzie chroniona prawem autorskim i/lub innymi prawami własności intelektualnej (włącznie z prawem konkurencji). Nie nabywają Państwo żadnych praw do strony internetowej ani do ewentualnie opublikowanych na stronie internetowej nazw i nazwisk, nazw handlowych i wszelkiego rodzaju znaków (włącznie z markami). Zezwala się Państwu na uzyskiwanie dostępu do strony internetowej i jej wyświetlanie, jednak nie na włączanie strony internetowej w inne strony internetowe lub jej kopiowanie, prezentowanie, licencjonowanie, publikowanie, pobieranie, uploadowanie, wysyłanie lub oferowanie jej doświadczania w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

8. Zmiany warunków użytkowania

Avemto zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnej chwili oraz z natychmiastowym skutkiem. Jeżeli Avemto podejmie zmiany, wejdą one w życie z chwilą ich publikacji na stronie internetowej. Avemto oczekuje od Państwa regularnego przeglądu tego rozdziału, aby byli Państwo zawsze poinformowani odnośnie obowiązujących warunków użytkowania. Poprzez dalsze użytkowanie strony internetowej po wprowadzonej zmianie, wyrażają Państwo automatyczną zgodę na zmiany.

9. Znajdujące zastosowanie prawo i właściwość miejscowa sądu

Obowiązuje prawo Hiszpanii z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży. Jeżeli dokonali Państwo użytkowania jako konsumenci i w chwili użytkowania przebywali Państwo na stałe w innym kraju, stosowanie obowiązujących przepisów prawa tego kraju pozostaje nienaruszone przez podjęty w zdaniu 1 wybór prawa. Wyłączną właściwością miejscową sądu jest Teneryfa, o ile użytkownik jest handlowcem w rozumieniu kodeksu handlowego lub w chwili wnoszenia pozwu nie dysponuje stałym miejscem zamieszkania w Hiszpanii. Obowiązujące zgodnie z prawem właściwości miejscowe sądu pozostają nienaruszone.

Avemto
Calle Baleares 4
38670 Costa Adeje
Santa Cruz De Tenerife
Hiszpania

II Avemto – OWH dla użytkowników dotyczące oferty internetowej platformy Avemto

1. Wstęp

1.1 Avemto, Calle Baleares 4, 38670 Costa Adeje, Hiszpania prowadzi platformę rezerwacyjną dotyczącą ofert turystycznych jako oferty online przez internet Na platformie AVEMTO użytkownicy mają możliwość znajdowania i rezerwowania wycieczek, aktywności i atrakcji turystycznych na całym świecie. Oferta online obejmuje spacery z przewodnikiem, wycieczki krajoznawcze autobusem, rejsy statkiem kanałami, bilety do zwiedzania zabytków oraz inne usługi. Oferty są udostępniane online przez dużą ilość lokalnych oferentów („oferenci”) na całym świecie, z którymi zawierana jest również umowa dotycząca usługi turystycznej („umowa o świadczenie”). Odnośnie świadczeń oferentów istnieje możliwość pobierania poprzez platformę AVEMTO informacji i składania zamówień.

1.2 Avemto kieruje się w równej mierze do konsumentów i przedsiębiorców. Dla celów niniejszych OWH obowiązują następujące zasady:

  • „Konsumentem“ jest każda osoba fizyczna zawierająca umowę w celach, które nie mogą być przypisane w przeważające mierze działalności gospodarczej ani niezależnej pracy zawodowej (§ 13 kodeksu cywilnego – „kodeksu cywilnego“).
  • „Przedsiębiorcą“ jest osoba fizyczna lub prawna lub uprawniona do zawierania czynności prawnych spółka osobowa działająca podczas zawierania umowy w wykonywaniu swojej działalności gospodarczej lub zawodowej (§ 14 ust. 1 kodeksu cywilnego).
  • „Użytkownik“ określa osobę fizyczną, chyba że jest ona wyraźnie zarejestrowana w Avemto jako osoba prawna. Korzystanie z działań i zaniechania przy rejestracji osoby prawnej zostaną przypisane osobie fizycznej, poza sytuacjami w ramach jej pełnomocnictwa dla osoby prawnej. „Użytkownik“ obejmuje w dalszej treści także użytkowników z pośrednictwa ze strony

2. Przedmiot części II niniejszych OWH

Niniejsze OWH obowiązują dla każdego sposobu korzystania z platformy AVEMTO, przez Internet. Stosunek umowy pomiędzy użytkownikiem a Avemto Hiszpania obejmuje zasadniczo tylko przepisowe pośrednictwo użytkowników w stosunku do danego oferenta usługi względnie dalsze przekazanie danych dotyczących użytkowników z pośrednictwa ze strony subbrokera. Avemto Hiszpania nie występuje sama jako organizator, ani też jako wynajmujący, sprzedawca lub inna strona umowy w odniesieniu do umowy o świadczenie z użytkownikiem. Dla ofert na platformie AVEMTO i pośrednictwa użytkowników na rzecz oferenta obowiązuje z tego względu niniejsza część II OWH Avemto Hiszpania. Dla użytkowania platformy AVEMTO przez partnerów współpracujących (subbrokerów/ partnerów współpracujących) obowiązuje niniejsza część II OWH z zastrzeżeniem oddzielnych uzgodnień umownych podjętych z danym partnerem współpracującym. Dla danej umowy o świadczenie między użytkownikiem a oferentem obowiązują warunki umowy oferentów według części III niniejszych OWH.

3. Rejestracja

3.1 Korzystanie z oferty platformy AVEMTO może zasadniczo odbywać się anonimowo.

3.2 Określone sposoby korzystania z platformy AVEMTO, takie jak zlecanie rezerwacji, wymagają rejestracji. Podczas rejestracji użytkownik wysyła elektroniczny formularz rejestracji i zgadza się na OWH. Rejestracja przez Avemto Hiszpania zostaje zawarta dopiero z chwilą potwierdzenia na podany przez użytkownika adres e-mail. Osoby fizyczne muszą w celu rejestracji ukończyć 18 rok życia. Użytkownik musi trzymać nadane przez niego hasło w tajemnicy i odpowiednio zapobiegać możliwości poznania hasła przez osoby trzecie.

3.3 Zakładanie więcej niż jednego konta użytkownika dla tej samej osoby fizycznej lub prawnej jest niedozwolone. Konto użytkownika nie podlega możliwości przeniesienia.

4. Usługi AVEMTO /Zawarcie umowy

4.1 Gdy użytkownik poda na platformie AVEMTO swoje życzenia co do świadczeń (np. cel podróży, rodzaj wycieczki, czas startu, liczbę uczestników i opcje ceny), Avemto Hiszpania wskaże użytkownikowi informacje dotyczące świadczeń oferenta („informacje dotyczące świadczeń“). Na podstawie tych informacji użytkownik może, ewentualnie po sprawdzeniu dostępności, złożyć poprzez swoje zamówienie ofertę umowy w celu jej przekazania danemu oferentowi, przy czym subbroker działa w imieniu użytkownika z pośrednictwa. Odbywa się to po wyborze i przeniesieniu do koszyka poprzez kliknięcie na pole przyciskowe „zarezerwuj z obowiązkiem płatności“.

4.2 Użytkownik jest związany swoją wiążącą ofertą przez 5 dni roboczych, w tym celu patrz Punkt 5 Ogólnych Warunków Handlowych oferentów wycieczek w części III.

4.3 Avemto Hiszpania poinstruuje użytkownika odnośnie warunków transportu wzgl. warunków handlowych oferentów dla ich stosunku umowy względem użytkownika oraz ich świadczeń. Znajdują się one w danych przetargach. Użytkownik jest sam odpowiedzialny za przestrzeganie i spełnianie tych warunków. Oferent zastrzega sobie prawo do niedopuszczania użytkownika do aktywności lub jego wykluczenia, jeżeli nie będą Państwo spełniać warunków. W takim przypadku zapłacona cena nie zostanie zwrócona.

4.4 Avemto Hiszpania udostępni użytkownikowi do dyspozycji potwierdzenie rezerwacji w imieniu i na zlecenie oferenta oraz potwierdzenie zapłaty. Użytkowanie samej platformy AVEMTO jest dla użytkownika bezpłatne. Koszty dostępu technicznego do platformy AVEMTO (np. dostępu do Internetu) ponosi sam użytkownik. Avemto Hiszpania jest uprawniona do inkasowania wystawionych w rachunku kwot w imieniu i na zlecenie oferenta.

4.5 Avemto Hiszpania przekaże użytkownikowi ewentualne dane dotyczące użytkowania świadczenia oferenta według obowiązujących warunków (takich jak dane biletu), gdy zostaną one otrzymane od oferenta.

4.6 Avemto Hiszpania nie przejmuje żadnej gwarancji za poprawność przekazanych dalej danych ani za zrealizowanie świadczeń przez oferenta, ponieważ wszystkie wskazane i przekazane dalej informacje opierają się na danych oferentów lub osób trzecich, które nie mogą zostać pojedynczo sprawdzone przez Avemto Hiszpania.

5. Płacenie w AVEMTO

5.1 Odnośnie przeznaczonego do zapłaty przez użytkownika wynagrodzenia za świadczenia oferenta obowiązuje umowa o świadczenie z oferentem.

5.2 Avemto Hiszpania jest uprawniona do inkasowania wszystkich kwot wystawionych w rachunku kwot w imieniu i na zlecenie oferenta, jeżeli z rachunku oferenta wyraźnie nie wynika inaczej.

5.3 Osobą kontaktową użytkownika w związku z umową o świadczenie i wynagrodzeniem za nie jest dany oferent jako strona umowy. Użytkownik może dochodzić spłaty wynagrodzenia tylko wobec danego oferenta. Zapewniona przez oferenta spłata może być realizowana przez oferenta także poprzez Avemto Hiszpania. W celu uproszczenia procedury dla użytkownika, zaleca się komunikację poprzez Avemto.

5.4 Aby skorzystać z funkcji zapłaty Avemto Hiszpania użytkownik musi się zarejestrować. Użytkownik musi podać informacje dotyczące płatności zgodnie z prawdą a w razie zmian niezwłocznie je zaktualizować. Dozwolone dla danego świadczenia metody płatności zostaną wskazane użytkownikowi w trakcie procedury zamówienia.

5.5 Poprzez autoryzację płatności użytkownik wyraża zgodę na skorzystanie z jego informacji dotyczących płatności w celu pobrania wynagrodzenia przez właściciela świadczenia. Avemto Hiszpania zastrzega sobie prawo do uzależnienia metody płatności Avemto Hiszpania od sprawdzenia niezbędnej wiarygodności użytkownika.

6. Kształtowanie cen AVEMTO Hiszpania

6.1 Wszystkie ceny na AVEMTO są podawane od osoby i włącznie z podatkiem VAT oraz wszystkimi innymi podatkami. Możliwym jest, że na miejscu dodatkowo pobierane będą lokalne podatki.

6.2 Te ustalone przez oferentów ceny również podlegają ewentualnym szczególnym postanowieniom, na przykład w odniesieniu do anulowania i zwrotu uregulowanych płatności. Przed rezerwacją proszę zatem dokładnie sprawdzić, czy dana umowa o świadczenie podlega specjalnym postanowieniom.

7. Obowiązki i powinności użytkownika

7.1 Użytkownik będzie utrzymywał dane rejestracyjne (nazwę użytkownika i hasło) w tajemnicy, nie umożliwiając osobom trzecim dostępu do portalu do logowania AVEMTO z jego danymi rejestracyjnymi. Użytkowanie z portalu do logowania AVEMTO po zarejestrowaniu się użytkownika jest mu przypisywane.

7.2 Użytkownik może po otrzymaniu informacji o świadczeniu wysyłać ewentualne zamówienia do Avemto Hiszpania w celu dalszego przekazania oferentowi.

7.3 Użytkownik zwolni Avemto Hiszpania z roszczeń osób trzecich na podstawie swojego użytkowania platformy AVEMTO , chyba że odpowiada za nie Avemto Hiszpania.

8. Dostępność i gwarancja

8.1 Nie zachodzą żadne roszczenia co do dostępności, cech jakości lub świadczeń, czy też wsparcia technicznego dla platformy Avemto Hiszpania może przekształcić, ograniczyć lub zawiesić swoją platformę AVEMTO w dowolnym czasie według swojego uznania. Nie narusza to istniejących uzgodnień użytkownika z oferentem ani ich realizacji.

8.2 AVEMTO Hiszpania nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność lub kompletność danych przygotowywanych przez osoby trzecie (przykładowo innych oferentów).

8.3 AVEMTO Hiszpania nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczenia oferowane przez oferentów. Osobą kontaktową użytkownika odnośnie pytań i roszczeń w związku z umową o świadczenie i jej realizację jest każdorazowo oferent.

8.4 O ile nie zachodzą żadne zobowiązania AVEMTO Hiszpania wobec użytkownika, AVEMTO Hiszpania nie przejmuje również żadnej odpowiedzialności.

9. Odpowiedzialność AVEMTO Hiszpania

9.1 O ile AVEMTO Hiszpania nie przejęła odpowiedniego obowiązku umownego poprzez wyraźne uzgodnienie z użytkownikiem, nie odpowiada ona za dojście do skutku życzenia rezerwacji użytkownika wynikającego z odpowiednich umów z oferentami z pośrednictwa.

9.2 Bez wyraźnego uzgodnienia lub zapewnienia w tym zakresie, AVEMTO Hiszpania nie odpowiada sama odnośnie świadczeń z pośrednictwa za wady w realizacji świadczeń ani za szkody na osobach i szkody materialne wynikłe dla użytkownika w związku ze świadczeniem podróży z pośrednictwa. W przypadku pośrednictwa w zakresie większej ilości turystycznych świadczeń głównych (zgodnie z ustawowym pojęciem zryczałtowanej podróży) zasada ta nie obowiązuje, jeśli AVEMTO Hiszpania zgodnie z § 651a ust. 2 kodeksu cywilnego uzasadni założenie realizowania przewidzianych świadczeń podróży na własną odpowiedzialność.

9.3 Ewentualna własna odpowiedzialność cywilna AVEMTO Hiszpania wynikająca z zawinionego naruszenia obowiązków podczas pośrednictwa umów pozostaje nienaruszona przez powyższe postanowienia.

9.4 Odpowiedzialność cywilna AVEMTO Hiszpania za roszczenia umowne użytkownika jest ograniczona do potrójnej ceny turystycznej usługi z pośrednictwa, za wyjątkiem:

  • każdego naruszenia znacznego obowiązku, którego spełnienie w ogóle dopiero umożliwia wywiązanie się z należytego przeprowadzenia umowy pośrednictwa lub którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy
  • odpowiedzialności za szkody użytkownika wynikające z naruszenia życia, integralności ciała lub zdrowia wskutek niedbałego naruszenia obowiązków przez AVEMTO Hiszpania lub umyślnego albo niedbałego naruszenia obowiązków przez ustawowego przedstawiciela lub zaangażowanego pracownika AVEMTO Hiszpania
  • odpowiedzialności AVEMTO Hiszpania za pozostałe szkody użytkownika w związku z naruszeniem obowiązków przez AVEMTO Hiszpania lub ustawowego przedstawiciela lub zaangażowanego pracownika AVEMTO Hiszpania wskutek rażącego niedbalstwa.

9.5 Za zwykłe niedbalstwo AVEMTO Hiszpania odpowiada tylko przy naruszeniu ważnego obowiązku umownego i tylko za możliwe do przewidzenia i typowe szkody. Ważne obowiązki umowne to te, których spełnienie w ogóle dopiero umożliwia należyte przeprowadzenie umowy i których przestrzegania użytkownik może regularnie oczekiwać.

9.6 Ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w ramach złożonych gwarancji, w przypadku naruszenia życia, integralności fizycznej i zdrowia ani dla roszczeń wynikających z ustawy dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za produkt.

10. Wypowiedzenie

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć aktywność swej rejestracji w portalu AVEMTO poprzez zablokowanie swego konta użytkownika. AVEMTO Hiszpania ma prawo jednostronnie zakończyć rejestrację przy zachowaniu jednego tygodnia wypowiedzenia. Powstałe wcześniej roszczenia pozostają nienaruszone. Prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia pozostaje nienaruszone.

11. Funkcja oceny

11.1 Użytkownicy mają prawo osobiście wpływać na treści platformy AVEMTO poprzez umieszczanie swych sprawozdań z podróży w formie ocen lub zdjęć („wpis użytkownika”). Użytkownicy są odpowiedzialni w pełnym zakresie co do wpisów użytkownika i ręczą za nie. Zapewniają prawidłowość wpisów i gwarantują, że nie zawierają one opinii lub informacji wprowadzających w błąd lub zabronionych. Oprócz tego, użytkownicy gwarantują to, że z powodu zamieszczanych treści nie zostaną naruszone prawa osób trzecich. AVEMTO Hiszpania nigdy i w żadnym związku nie przywłaszcza sobie wpisów użytkownika, lecz jedynie udostępnia platformę.

11.2 AVEMTO Hiszpania ma prawo w różny sposób stosować wpisy użytkowników. Zaliczają się do tego między innymi odnośniki na strony internetowe, nowe formatowanie, opracowywanie w celu uzyskania lepszej jasności lub bardziej prawidłowej gramatyki, uwzględnianie w prezentacjach reklamowych lub linki na inne opracowania.

11.3 AVEMTO Hiszpania ma prawo usuwania lub wstawiania na nowo wpisów użytkowników w zależności od potrzeb i według własnego uznania. Przykładowo, AVEMTO Hiszpania ma prawo usunąć wpis użytkownika, jeśli wpis według uznania AVEMTO Hiszpania jest sprzeczny z zasadami AVEMTO Hiszpania stosowanymi wobec zamieszczanych treści. AVEMTO Hiszpania nie jest przy tym zobowiązany do przechowywania kopii treści wpisów użytkowników lub do przechowywania takich kopii. AVEMTO Hiszpania nie gwarantuje poufności dla wpisu użytkownika.

11.4 AVEMTO Hiszpania, jej subbrokerzy i jej partnerzy biznesowi mogą na stronie internetowej lub w innych mediach prezentować reklamy i inne informacje obok lub wraz z wpisami użytkowników. Użytkownicy nie mają prawa do wynagrodzenia za takie prezentacje reklamowe. Zastrzega się prawo do zmian odnośnie rodzaju i zakresu takich przedsięwzięć reklamowych i użytkownik nie musi być o tym osobno powiadamiany.

11.5 Użytkownicy AVEMTO Hiszpania w pełni odpowiadają wobec roszczeń osób trzecich (wraz z uzasadnionymi kosztami postępowania prawnego i obrony) na pierwsze wezwanie, które zostało podniesione przez osoby trzecie z powodu treści zawartych we wpisach użytkowników i skierowane przeciwko AVEMTO Hiszpania. Odnosi się to do sytuacji, gdy sporne treści na platformie AVEMTO są niemożliwe do odwołania. Nie ma to zastosowania, gdy AVEMTO Hiszpania jest odpowiedzialna za naruszenie prawa. Użytkownicy są niezwłocznie zobowiązani do przedstawienia AVEMTO Hiszpania prawdziwych i pełnych informacji w razie wystąpienia roszczeń osób trzecich, które to informacje są konieczne do sprawdzenia tych roszczeń i do ich odparcia.

12. Ochrona danych

12.1 AVEMTO Hiszpania pobierze i użyje w koniecznym zakresie danych osobowych użytkowników w celu uzasadnienia merytorycznej przebudowy lub zmiany stosunków umownych dla AVEMTO Hiszpania między użytkownikiem i AVEMTO Hiszpania.

12.2 O ile AVEMTO Hiszpania jest włączona w komunikację dla umowy o świadczenie usług między użytkownikiem i danym oferentem, przekazuje danemu oferentowi niezbędne dla tej umowy dane. Ten przetwarza i używa tych danych w celu zachęcenia do zawarcia umowy, zawarcia umowy oraz jej realizacji na własną odpowiedzialność. Tożsamość poszczególnego oferenta wynika z dialogu rezerwacji.

13. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych

13.1 AVEMTO Hiszpania zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszych OWH bez podania przyczyn. AVEMTO Hiszpania dokona tylko takich zmian dotyczących konsumentów, na które powinien się zgodzić użytkownik po rozważnym przeanalizowaniu obustronnych interesów. Dotyczy to np. przypadków zakłócenia równowartościowości, a także luk prawnych i zmian pozycji prawnej. Zmienione warunki zostaną przysłane użytkownikom mailem najpóźniej na dwa tygodnie przed wejściem tych zmian w życie. W razie braku sprzeciwu użytkownika co do wprowadzenia nowych OWH przez dwa tygodnie od daty otrzymania e-maila, przyjmuje się zmienione OWH za zaakceptowane. AVEMTO Hiszpania powiadomi osobno użytkowników e-mailem zawierającym nowe warunki z osobną informacją o znaczeniu terminu dwutygodniowego.

Ogólne Warunki Handlowe mogą zostać zmienione również i bez uprzedniej zapowiedzi dla przyszłego pośrednictwa nowych rezerwacji. Obowiązują warunki dla konkretnego nowego pośrednictwa.

14. Pozostałe postanowienia

14.1 Niniejsze OWH są zbiorczym porozumieniem między AVEMTO Hiszpania i użytkownikiem. Nie istnieją żadne inne postanowienia uzupełniające.

14.2 Obowiązuje prawo Hiszpanii z wykluczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowe Sprzedaży. Jeśli złożyli Państwo zamówienie jako konsument i w chwili Państwa zamówienia Państwa stałym miejsce pobytu jest inny kraj, wtedy zastosowanie obowiązujących przepisów tego kraju ze zdania 1 wyboru prawa pozostaje nienaruszone. Wyłączną właściwością miejscową sądu jest Teneryfa, o ile użytkownik jest handlowcem w rozumieniu kodeksu handlowego lub przy wnoszeniu pozwu nie posiada stałej siedziby lub miejsca zamieszkania w Hiszpanii. Ustalone prawem właściwości miejscowe sądów pozostają nienaruszone.

14.3 W przypadku, gdy postanowienia tych OWH okazałyby się lub stałyby się nieskuteczne, nie ma to wpływu na pozostałe ustalenia.

AVEMTO
Calle Baleares 4
38670 Costa Adeje
Hiszpania

III. Ogólne Warunki Handlowe oferentów wycieczek i innych usług turystycznych.

1. Wstęp

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe części III stosowane są do wszelkich umów, które są zawierane między oferentami i użytkownikami za pośrednictwem platformy AVEMTO. Ma to zastosowanie również, gdy dostęp do platformy AVEMTO ma następować przez platformę partnerską lub przez partnera współpracującego albo przez subbrokera.

2. Wiarygodne dane

Prezentowane przez platformę AVEMTO dane muszą być wiarygodne. Oferent zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub wykluczenia użytkownika z udziału w usłudze oraz zażądania odszkodowania w wysokości kosztów anulacji według punktu 11 niniejszej części II OWH, jeśli użytkownik podał błędne informacje.

3. Pojawienie się w miejscu spotkania i dotrzymanie postanowień

Za punktualne pojawienie się w wyznaczonym miejscu spotkania odpowiedzialni są Państwo. Jeśli dojeżdżają Państwo na wycieczkę z zagranicy, wtedy są Państwo wyłącznie odpowiedzialni za wymagane dokumenty podróży (paszport itp.), przestrzeganie przepisów zdrowotnych itp.

4. Dodatkowe warunki udziału i przewozu

Jeśli oferent dodatkowo do ogólnych warunków umowy według tej części III uzgodnił w umowie z Państwem kolejne warunki uczestnictwa lub transportu, wtedy za dotrzymanie tych dodatkowych warunków uczestnictwa lub transportu są Państwo odpowiedzialni sami. Oferent zastrzega sobie prawo do wykluczenia z imprezy uczestników, którzy nie spełniają tych warunków.

5. Charakter wiążący zapytania

Umowa między Państwem, względnie Państwa użytkownikiem z pośrednictwa oraz oferentem wchodzi w życie z przyjęciem Państwa wiążącego zapytania przez oferenta. Jeśli rezerwują Państwo wycieczkę lub inną imprezę, wtedy przedstawiają Państwo oferentowi wiążącą ofertę wobec której Państwo lub Państwa użytkownik z pośrednictwa są związani przez 5 dni roboczych. Jeśli oferent przyjmie Państwa ofertę w tym terminie, wtedy umowa staje się wiążąca. Państwo lub Państwa użytkownik z pośrednictwa otrzymują tę informację mailem.

6. Płatność

Uzgodniona cena całkowita za usługę w której pośredniczył AVEMTO jest wymagalna wraz ze sfinalizowaniem umowy.

7. Informacje o prawie do odwołania

Oferent informuje, że według przepisów prawa w przypadku umów o usługi turystyczne, które zostały zawarte wirtualnie lub na odległość (np. poprzez platformę AVEMTO), nie przysługuje odwołanie, lecz jedynie prawa do odstąpienia i wypowiedzenia.

8. Odpowiedzialność własna i ubezpieczenie

W cenie usług nie ma ubezpieczenia. Za wystarczającą ochronę ubezpieczeniową odpowiedzialni są Państwo. Zapotrzebowanie na ubezpieczenie zależy od zarezerwowanej imprezy.

9. Niezapłacone usługi

Jeśli Państwo lub Państwa użytkownik z pośrednictwa za zarezerwowaną usługę nie płacą odpowiednio do uzgodnionych warunków płatności, pomimo że oferent jest gotów i w stanie do prawidłowego wywiązania się ze świadczenia umownej usługi, a brak jest podstaw prawnych lub umownych do prawa zatrzymania przez Państwa lub użytkownika z Państwa pośrednictwa, wtedy oferent po monicie i wyznaczeniu terminu ma prawo według punktu 11 do odstąpienia od umowy i obciążenia Państwa lub Państwa użytkownika z pośrednictwa kosztami odstąpienia.

10. Wymiana informacji

Wszelkie informacje między Państwem lub Państwa użytkownikiem z pośrednictwa a oferentem podawane są przez platformę AVEMTO. Przy tym, w celu szybkiego załatwienia sprawy zaleca się używania wyłącznie formularzy z AVEMTO Hiszpania

11. Wytyczne anulacyjne

11.1 Jeśli rezygnują Państwo z imprezy (dokonują anulacji), obowiązują warunki storno, które zostały podane w opisie produktu oraz na Państwa voucherze. AVEMTO Hiszpania radzi użytkownikowi uważnie przeczytać informacje zawarte w opisie produktu.

11.2 Jeśli opis produktu Państwa oferenta nie przewiduje innych warunków anulacji, wtedy obowiązują następujące opłaty anulacyjne narzucone przez oferenta usług turystycznych:

  • a. do 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy: zwrot w całości
  • b. po 48 godzinach przed rozpoczęciem imprezy lub przy niepojawieniu się: brak zwrotu

11.3 Państwu oraz Państwa użytkownikowi z pośrednictwa przysługuje w każdym przypadku prawo do poinformowania oferenta, że szkody nie miały wcale miejsca lub były znacznie niższe niż żądany przez oferenta ryczałt.

11.4 Oferent zastrzega sobie prawo do żądania zamiast wcześniej wspomnianych ryczałtów konkretnego odszkodowania, o ile oferent udowodni, że wystąpiły u niego znacznie wyższe koszty niż w zastosowanym ryczałcie. W takim przypadku, oferent jest zobowiązany do konkretnego określenia i udokumentowania żądanych odszkodowań przy uwzględnieniu zaoszczędzonych wydatków i ewentualnego innego wykorzystania usług.

11.5 Zwrot realizowany jest w zastosowanym środku płatniczym. W przypadku kart kredytowych z obciążeniem miesięcznym kwota zostanie zaksięgowana na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Dokładna data zwrotu zależy od umowy o kartę kredytową. Zwrot poprzez konto bankowe następuje w ciągu siedmiu dni bankowych.

12. Odmowa nadzwyczajna

Oferent ma prawo bez przestrzegania terminu odmowy odmówić aktywności do uzgodnionego terminu, jeśli sytuacja pogodowa, działania urzędowe, strajki lub inne nieprzewidziane lub nieuniknione okoliczności zewnętrzne (w szczególności siła wyższa) uniemożliwiają realizację aktywności lub znacznie ją utrudniają lub jej zagrażają. W tym przypadku wpłacona cena zostaje zwrócona.

13. Wykluczenie z udziału

Oferent jest uprawniony do niedopuszczenia Państwa do jakiejś imprezy, względnie do wykluczenia Państwa z niej, jeśli Państwa osoba nie spełnia warunków udziału lub Państwa ewentualny udział zagrażałby Państwu lub innym lub w istotny sposób zakłóciłby realizację tej imprezy. Obowiązuje to odpowiednio dla użytkownika z Państwa pośrednictwa. W takich przypadkach wpłaconej ceny nie zwraca się.

14. Zmiany programu

Oferent ma oprócz tego prawo do wprowadzania nieistotnych zmian w programie, jeśli jest to konieczne z nieprzewidzianych lub nieuniknionych okoliczności.

15. Pozostałe warunki

Pozostałe warunki lub regulacje rozbieżne znajdują się przy każdym z przetargów.

16. Strefa czasowa

Do obliczeń czasowych i terminowych miarodajna jest strefa czasowa oferenta.

17. Odpowiedzialność oferenta wycieczki lub usługi turystycznej

Oferent odpowiada za swe usługi według aktualnie obowiązującego prawa, przy czym odpowiedzialność, o ile pozwala na to obowiązujące prawo, jest wykluczona.

18. Zmiana niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych

Ogólne Warunki Handlowe oferentów wycieczek i innych usług turystycznych wg części III mogą w każdej chwili i bez uprzedniego zapowiedzenia zostać zmienione dla przyszłych rezerwacji. Obowiązują warunki dla konkretnej rezerwacji. Użytkownik nie ma prawa do roszczeń do tego, aby przyszłe rezerwacje były zawierane na aktualnie obowiązujących warunkach.